Aktualitások, hírek

Pályázatok munkaadóknak – Mutatjuk, ha még nem ismeri


2014.09.26   |   

Munkahelymegőrzés támogatására az a munkaadó kaphat támogatást, aki a vállalkozása működésével összefüggő ok miatt kívánná megszüntetni munkavállalója munkaviszonyát.

Ez év december 31-ig érvényes a pályázati kiírás.

(A munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya).

További kitétel a pályázat elnyeréséhez, ha a munkaadó…

- a támogatás iránti kérelmét az illetékes kirendeltséghez benyújtja,
- a támogatási kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedését,
- a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá
- írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre,
- nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és
- vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását,
- vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtását megelőző hónapban (kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor.

Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó.

Amennyiben a támogatási igény a megyében meglévő telephelyek közül két vagy több telephelyet érint, úgy telephelyenként külön-külön, de egy időben kell benyújtania a támogatás iránti kérelmet.

A támogatás időtartama:
A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta, utólag folyósítható.

A munkahelymegőrző támogatás mértéke:
A támogatás - mint vissza nem térítendő támogatás - mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-90 százalékáig terjedhet.

A támogatás havi mértéke:
munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át.

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel - az adójogi jogszabályoknak megfelelően - a Start kártyák, Rehabilitációs kártya valamint a Munkahelyvédelmi Akcióterv által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.

A munkáltató jogosult eldönteni, hogy amennyiben az alkalmazni kívánt személy START kártyával is rendelkezik, és a Munkahelyvédelmi Akció terv keretében nyújtott kedvezmények valamelyike is érvényesíthető utána, akkor melyiket veszi igénybe, ugyanis mindkettő kedvezmény nem érvényesíthető.

A támogatás igénylése:
A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségén lehet benyújtani.

A támogatás elbírálása, folyósítása:
A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a kirendeltség hatósági szerződést köt.

További információk ezen az oldalon: 

*

Így lehet az alkalmazottak helyközi utazására támogatást igényelni

A munkaadó nyerheti el a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazás-támogatást is.

Támogatás alanya, mértéke, időtartama:

Helyközi utazás- támogatást igényelhet a munkaadó, valamint az a személy, aki legalább 6 hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – nyilvántartott álláskereső.

A támogatás legfeljebb egyéves időtartamra folyósítható.

A helyközi utazási költség egészben vagy részben megtéríthető, ha a munkaadó…,

a. olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – az illetékes kirendeltség által nyilvántartott álláskereső, és

b. hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül – működési körével összefüggő okból - nem szüntette meg ,valamint

c. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – 1/2012. (I.26.) NGM rendelet 11. § - ában foglalt feltételeknek.

A megyei (fővárosi) kormányhivatal járási hivatalának járási/fővárosi kerületi hivatalának munkaügyi kirendeltsége (továbbiakban: kirendeltség) a munkáltató költségét a 39/2010. (II.

26.) Kormányrendelet 3. § és 4. § - ban foglaltak alapján térítheti meg az alábbiak szerint:

  • a munkáltatómegtéríti a munkavállalónak a munkába járást szolgáló bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának legalább 86 %-át, ha
  • belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsi osztályán,
  • helyközi (távolsági) autóbuszjáraton,
  • elővárosi buszon, HÉV-en,
  • menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, réven utazik a munkavégzés helyére.
  • a munkavállalórészére a munkába járáshoz a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben foglalt, saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése címén elszámolható összeggel azonos költségtérítés jár, ha

a) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;

b) a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;

c) a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni;

A munkáltató azon munkavállaló esetében, aki mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközlekedési eszközzel közlekedni, a közigazgatási határon belül történő munkába járást is a Korm. rendelet szerinti munkába járásnak minősítheti.

A támogatás igénylése:

A munkaadó támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatni kívánt személyt álláskeresőként nyilvántartó kirendeltségen adhatja be, a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon.

Ha a munkavállaló is kéri az őt terhelő utazási költség megtérítését, azt csak a munkaadó kérelmével együtt nyújthatja be a foglalkoztatást megelőzően.

 

A támogatási kérelem elbírálása:

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a kirendeltség hatósági szerződést köt. Amennyiben a munkavállaló is kéri az őt terhelő rész támogatását, úgy a kirendeltség a munkavállalóval is hatósági szerződést köt.

A támogatás folyósítása:

A munkaadó a támogatást havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a kirendeltség részére beküldött elszámoló lapon igényelheti, melyhez csatolni kell a költségelszámolás hiteles bizonylatát.

A helyközi utazás támogatásának általános szerződési feltételei (munkaadó részére) - ezen az oldalon tájékozódhat.