Aktualitások, hírek

Így adjon szállást!


2014.09.07   |   

Megmutatjuk, hogy milyen törvényi előírásokat kell betartania, ha nem vállalkozóként, hanem magánszemélyként folytat szálláshely-szolgáltatási tevékenységet.

Többféle tevékenységi és adózási forma közül választhat, ha magánszemélyként kíván szállást adni és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtani.

Legfeljebb 8 szoba és 16 ágy

Egyéb szálláshelynek – a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely kivételével – a szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része minősül(tehát a magánszemély saját célra épített épülete is hasznosítható), ahol aze célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

Kis helyen, falusi körülményekkel

Falusi szálláshelynek az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken találhatóolyan egyéb szálláshelytekinthető

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével –

, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

Legfeljebb 90 nap

Fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az lehet,aki – nem egyéni vállalkozóként – a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerintiegyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében nyújt szálláshelyet ugyanannak a személynek, adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra.

1.

Bejelentkezés az adóhatósághoz

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdése alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat, ezért az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózónakaz adószám megállapítása végett, a tevékenység megkezdését megelőzően be kell jelentkeznie az állami adóhatóságnál a ’T101 számú nyomtatványon– kivéve, ha a magánszemély kizárólag ingatlan-bérbeadási tevékenységet folytat, mert ilyenkor az Art. 22. § (16) bekezdésében foglaltak alapján mentesül az adószám megszerzéséhez előírt bejelentkezési kötelezettség alól.

2.

ÖVTJ-kód, engedély, jóváhagyás, záradék

A bejelentkezés során a magánszemélynek be kell jelenteniegazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, afő- és egyéb tevékenységi köröketa mindenkor hatályos Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) szerintiÖVTJ-kódok szerint.

Ha pedig az adóköteles (bevételszerző) tevékenység folytatásához engedély, jóváhagyás, záradék szükséges, ennek megszerzését a jogerős engedély, jóváhagyás, záradék közlésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak be kell jelenteni.

Az adóhatóság a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi az adózót,

és a bejelentkezés alapján a bejelentkezés napjával adószámot állapít meg

az adózó számára.

A tevékenység szabályozói

Az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyek esetében az általuk végzett tevékenységeket az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet szabályai szerint kell azonosítani.

Figyelem!

A gyakorlatban sok esetben nehézséget okoz annak meghatározása az adózók számára, hogy a bejelentkezés során az adatlap kitöltésekor melyik ÖVTJ-kódot kell kiválasztani a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó követelményeket a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.), illetőleg a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet határozza meg.

A Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatás fogalmának meghatározásakor visszautal a Kertv. értelmező rendelkezéseire, mely szerint szálláshely-szolgáltatásalatt üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtását és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtását kell érteni.

Szálláshely-üzemeltetési engedély, igazolás

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet magánszemélyként folytató szolgáltatók számára a jegyzőegyébszálláshely-üzemeltetési engedélyt adki (a falusi szálláshelyet üzemeltetőknek is), illetőleg a tevékenység végzésének engedélyezéséről a magánszemélynek igazolást állít ki, mely igazolás tartalmazza a magánszemély által üzemeltetett szálláshely típusát is.

Az egyéb szálláshely-szolgáltatók („szoba kiadók”)

a következő TEÁOR’08, illetve ÖVTJ’14 kódok alá sorolódnak

TEÁOR’08

TESZOR’08*

ÖVTJ’14*

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

55.20

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.20.19

Egyéb szálláshely-szolgáltatási napi takarítás nélkül

552006

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.

az 552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú üdülési célú tartózkodás céljára nyújtott egyéb, átmeneti szálláshely-szolgáltatást jelenti, amely egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújt.

A magánszemély szolgáltatóknak az552006 ÖVTJ’14 kódotkell feltüntetniük ’T101 számú adatlap A01 lapjának 7. rovatában.

(KSH által közzétett ’ÖVTJ 2014 tartalom’ című kiadvány)


A falusi szálláshely követelményeinek megfelelő falusi szálláshely-szolgáltatók

(akik szintén egyéb szálláshely-engedéllyel rendelkeznek)

a következő TEÁOR’08, illetve ÖVTJ’14 kódok alá sorolódnak

TEÁOR’08

TESZOR’08*

ÖVTJ’14*

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

55.20

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.20.19

Egyéb szálláshely-szolgáltatási napi takarítás nélkül

552011

Falusi szálláshely-szolgáltatás

Az 552011 Falusi szálláshely-szolgáltatás jellemzően a napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatást, illetőleg a vendégszoba, lakrész, vendégház keretében nyújtott szálláshely-szolgáltatást jelenti.

A magánszemély szolgáltatóknak az 552011 ÖVTJ’14 kódot kell feltüntetniük a ’T101 számú bejelentőlapon.

ATEÁOR’08 55.9és azÖVTJ’14 559001kódok alá tartozó „Egyéb szálláshely-szolgáltatás” nem foglalja magában az üdülési célú tartózkodást – és ezért a turisztikai célú hasznosítással összefüggő tevékenységek ezen kódok alá nem sorolhatók be!

(KSH által közzétett ’ÖVTJ 2014 tartalom’című kiadvány)

Forrás: KISOSZ Pest megyei tagegyesülete, illetve Nemzeti Adó- és Vámhivatal